Ochrana osobných údajov

I. Obsah a účel dokumentu

 1. V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi našich webových stránok e-shop.goldenclub.sk našimi klientmi a záujemcami o naše služby a produkty.
 2. Účelom tohto dokumentu je oboznámiť Vás (subjekty údajov) s Vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako sa bude s Vašimi osobnými údajmi zaobchádzať.
 3. Vážime si Vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete. Nakladanie s osobnými údajmi prispôsobujeme aj Nariadeniu (EU) 2016/679, všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov, ktoré nadobudlo účinnosť 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR. Kliknutím na číslo nariadenia v predchádzajúcej vete sa dostane priamo na text tohto predpisu a nájdete tam aj presné znenie právnych ustanovení, na ktoré v tomto texte nižšie odkazujeme.
 4. Obsah, ktorý na Vás v tomto dokumente čaká:
  1. Obsah a účel dokumentu
  2. Správca osobných údajov
  3. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame
  4. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje
  5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám
  6. Informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov
  7. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

__________________________________________________________________________

II. Správca osobných údajov je zároveň prevádzkovateľ e-shop.goldenclub.sk

Kontakt:

ANNA ZAKUŤANSKÁ – GOLDEN CLUB, IČO: 41 55 28 57,

Pražská 4/216, 040 11 Košice, Mobil: +421 915 946 538, E-mail: svkcic@gmail.com
(ďalej len „Správca“)

III. Aké osobné údaje spracovávame a ako ich získavame:

Spracovávame údaje, ktoré nám sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch môže ísť najmä o poskytnutie údajov

 • vyplnením formulára na našich webových stránkach,
 • uvedením údajov pri zriadení užívateľského účtu pri registrácii do vernostného zľavového systému na našom webe,
 • poskytnutie údajov pri objednávke našich produktov,
 • poskytnutie údajov pri osobnom kontakte, telefonicky, písomne, mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami.

Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musíme mať Váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávame len s Vaším súhlasom.

Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, povinne nám údaje poskytujete iba v prípadoch, keď tak priamo ukladá zákon.

Osobné údaje, ktoré spracovávame spadajú do kategórie „bežných osobných údajov“.

A. Bežné osobné údaje, ktoré spracovávame:

Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, informácie o objednaných produktoch.

B. Osobitné kategórie osobných údajov ( „citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávame:
Nespracovávame žiadne osobitné kategórie osobných údajov.

IV. K akým účelom osobné údaje spracovávame, po akú dobu a čo nás k tomu oprávňuje

A. Spracovanie osobných údajov za účelom uzavretia zmluvy a plnenie zmluvných povinností

Aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu a dodať Vám Vami objednané produkty a viesť aj s tým súvisiacu komunikáciu s Vami, popr. zapísať Vás do Vernostného zľavového systému spracovávame tieto bežné osobné údaje: Meno, priezvisko, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, informácie o objednaných produktoch, informácie o tom, aké produkty ste si kúpili.

Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je priamo plnenie zmluvných povinností zo zmluvy uzavretej medzi nami. Takúto povinnosťou je dodanie objednaného produktu. Pritom nemusí ísť vyložene o zmluvu uzavretú v klasickej tlačenej podobe, vlastnoručne podpísanú. Môže ísť napr. aj o zmluvu uzavretú ústne, telefonicky alebo vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webových stránkach a našim potvrdením takejto objednávky.

Na tento účel osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Po skončení zmluvného vzťahu sú potom niektoré údaje uchovávané pre účely plnenia právnych povinností alebo na účely oprávneného záujmu, ako sa dočítate v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

B. Spracovanie osobných údajov pre splnenie povinností z účtovných, daňových a iných právnych predpisov

Aby sme splnili povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, najmä v oblasti účtovníctva, daňového práva a archívnictva, spracovávame tieto údaje:
Meno, priezvisko, titul, adresa, IČO, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, informácie o objednaných produktoch, informácie o tom, aké produkty ste si od nás kúpili.

Doba, po ktorú sa údaje spracúvajú, je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám povinnosť ich spracovania ukladajú.

C. Spracovanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov našich alebo tretej osoby

Oprávnený záujem môže pokrývať celý rad situácií. Preto Vás informujeme o oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávame:

 • Oprávneným záujmom je ochrana a preukázanie našich práv a právnych nárokov, najmä z uzavretých zmlúv alebo spôsobenej ujmy. Pre tieto účely spracovávame osobné údaje po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvnej spolupráce alebo nášho posledného kontaktu, ak k uzavretiu zmluvy nedošlo. Táto lehota je stanovená vzhľadom k premlčacej lehote nárokov so zohľadnením toho, že sa o prípadnom na súde uplatnenom nároku nemusíme dozvedieť hneď v okamihu jeho uplatnenia druhou stranou. Pre tieto účely sú uchovávané údaje zo zmlúv a našej vzájomnej komunikácie.
 • Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných informácií našim zákazníkom ako aj výhod členom Vernostného zľavového systému. Zasielanie obchodných oznámení na Váš mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť.
 • Aby sme Vám mohli ponúkať produkty na mieru a zasielať Vám len také ponuky a informácie, ktoré Vás nebudú zbytočne zahlcovať a budú pre Vás naopak prínosné, máme našu databázu kontaktov a osobných údajov členenú do viacerých zoznamov. Ak si napríklad prajete zasielanie informácií o novinkách na webe, sa Váš e-mailový kontakt zaradíme do databázy „novinky“. Rovnako tak, keď nám pošlete objednávku z e-shopu, zaradí sa Váš kontakt do zoznamu typu „objednané“ a po zaplatení do zoznamu „zaplatené“ a v takom okamihu Vám odošleme informáciu o odoslaní objednaného tovaru. Časť tohto spracovania tak slúži priamo pre splnenie našich zmluvných povinností, časť je použitá pre bežný marketing (teda spadá do kategórie oprávneného záujmu). Ak by toto „triedenie“ údajov bolo vykonávané vo veľkom rozsahu, veľa „Špecializované“, potom už by sme ho mohli vykonávať iba na základe Vášho súhlasu (a ten môžete potom kedykoľvek odvolať, ako je popísané v ďalšej časti tohto dokumentu).
 • Za účelom merania návštevnosti našich webových stránok a prispôsobenie zobrazenie webových stránok. Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávajú nami používané webové servery a služby štandardným spôsobom informácie o zariadení, informácie z protokolu, IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb, používaný internetový prehliadač, webovú stránku, z ktorej nás navštívite, webové stránky, ktoré u nás navštívite a tiež dátum a dĺžku návštevy. Tieto informácie môžu byť sprístupnené ďalším spracovateľom (napr. Prestashop).

D. Spracovanie osobných údajov na základe Vášho súhlasu

Ak nám udelíte svoj súhlas, budeme spracovávať Vaše osobné údaje k zasielaniu ponuky našich služieb / produktov. Váš súhlas budeme k tomuto spracovaniu potrebovať v prípade, že nie ste našim zákazníkom. Pred tým, než nám Váš súhlas udelíte, budeme Vás informovať o tom, akých údajov a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať a ako dlho budem tieto údaje spracovávať.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak však niektoré Vaše osobné údaje spracovávame aj na základe iného právneho titulu (pozri pod písmenami A až C vyššie), budeme pre tieto účely osobné údaje spracovávať aj po odvolaní Vášho súhlasu, pretože k takýmto konkrétnym účelom súhlas potrebný nie je.

E. Ukladanie a spracovanie tzv. cookies

Údaje o vašom správaní sa môžu ukladať ako tzv. Cookies, čo sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení. Slúži na ľahšiu navigáciu a zaisťujú vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky, môžu sa využiť aj na zistenie, či ste už zo svojho zariadenia navštívili naše stránky. Do súborov cookies sa neukladajú žiadne osobné údaje. Používanie cookies môžete deaktivovať vo svojom internetovom prehliadači, prípadne môžete uložené súbory cookies kedykoľvek sami vo svojom zariadení zmazať.

V. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie osoby a firmy, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Najmä sa jedná o poskytovateľa softvérových aplikácií, ktorých služby využívame na správne fungovanie webovej stránky: Exohosting, Prestashop. Osobné údaje budú sprístupnené aj príslušným správnym orgánom, ak nám takúto povinnosť ukladá zákon (tj. najmä v prípade vykonávania kontroly, pri ktorej je tento orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať).

VI. Informácie o ďalších Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Ide o právo na potvrdenie, či spracovávame Vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovanie.

 1. Právo na opravu osobných údajov

Ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).

 1. Právo na vymazanie osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)

V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).

 1. Právo na obmedzenie spracovanie

V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.

 1. Právo namietať

V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudeme údaje spracovávať, ak náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.

 1. Právo sťažovať si u dozorného úradu

Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

VII. Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie Vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie otázky k spracovaniu Vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-mail info@goldenclub.sk. Správou na tento mail alebo zaslaním písomnej požiadavky na našu adresu uvedenú v úvodnej časti tohto dokumentu, môžete tiež priamo uplatniť Vaše práva, o ktorých píšeme v článku VI. Len si dovoľujeme upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená naozaj priamo Vami, Vás môžeme potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.