POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

  1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru.
  2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás o svojom rozhodnutí informujte jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo emailom), môžete použiť aj vzorový formulár, ktorý sme Vám zaslali spolu s týmto poučením.
  3. Tovar z internetového obchodu e-shop.goldenclub.sk, ktorý chce kupujúci vrátiť, musí byť kompletný, nepoužívaný a zabalený v originálnom obale vrátane fólií, spolu s dokladom o zaplatení.
  4. Kupujúci na vlastné náklady zašle tovar späť na poštovú adresu predávajúceho: Anna Zakuťanská – GOLDEN CLUB, Pražská 4/216, 040 11 Košice a použije také balenie, aby počas prepravy neprišlo k znehodnoteniu tovaru.
  5. Predávajúci v lehote 14 dní odo dňa obdŕžania vráteného tovaru vráti sumu zaplatenú za tovar, ktorý je predmetom vrátenia, na bankový účet uvedený vo Formulári.
  6. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci.
  7. Obchodné podmienky sú uvedené na e-shop.goldenclub.sk

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu: ANNA ZAKUŤANSKÁ – GOLDEN CLUB, IČO: 41 55 28 57, Pražská 4/216, 040 11 Košice

web: e-shop.goldenclub.sk.sk, email: svkcic@gmail.com

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí služby ⃰ (vypíšte názov

 

tovaru - služby): .................................................................................................................................................

 

Dátum objednania / dátum prijatia ⃰: ....................................................................................................................

 

Číslo objednávky: ................................................................................................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa: ..........................................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa .............................................................................................................................................

 

Žiadam preto o vrátenie peňazí za vyššie uvedený tovar bankovým prevodom na toto číslo účtu:

 

IBAN: ...................................................................................................................................................................

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar. Najneskôr do 3 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

Dátum: ..................................................                     Podpis spotrebiteľa: ................................................................

 

⃰ Nehodiace sa prečiarknite