Obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ

ANNA ZAKUŤANSKÁ – GOLDEN CLUB
Ťačevská 24, 085 01 Bardejov, SR

IČO: 41 55 28 57
DIČ: 10 40 20 55 51
Neplatca DPH

Obvodný úrad Bardejov
Číslo živnostenského registra: 760-10958

Kontaktné údaje:

Mobil: +421 915 946 538, E-mail: svkcic@gmail.com
Web: e-shop.goldenclub.sk

Poštová adresa:

ANNA ZAKUŤANSKÁ – GOLDEN CLUB

Pražská 4/216, 040 11 Košice

(ďalej len „predávajúci”)

 

Bankový účet pre bezhotovostné platby v EUR:

Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK48 0900 0000 0004 5138 9318

SWIFT/BIC: GIBASKBX

Názov orgánu dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

2. Kupujúci

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje prevádzkovateľa s úmyslom kúpy produktov, ktoré prevádzkovateľ ponúka v internetovom obchode. (ďalej len “kupujúci”)

 1. Odoslaním objednávky mu dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
 3. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 4. V prípade, že príde k zmene obchodných podmienok, platia tie, ktoré boli platné v čase zadania objednávky.

3. Povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky alebo na základe dohody
 • tovar dodať v dohodnutej cene
 • tovar odoslať v čo najkratšom termíne od prijatia objednávky

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom
 • za poškodenie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom

4. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje:
 • za objednaný tovar a náklady spojené s dodaním zaplatiť
 • objednaný tovar prevziať

V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody (náklady spojené s odoslaním a vrátením tovaru), minimálne vo výške 10 €. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru (informácie týkajúce sa sumy budú zaslané dodatočne e-mailom na adresu kupujúceho).

5. Objednávka

 1. Všetky produkty ponúkané v tomto internetovom obchode je možné si objednať:
 • vyplnením objednávky na e-shop.goldenclub.sk
 • zaslaním e-mailu na svkcic@gmail.com

Kupujúci berie na vedomie, že zobrazenie farby na produktových fotografiách závisí od použitého zobrazovacieho zariadenia (každý monitor interpretuje farby inak). Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o prijatí objednávky na jeho e-mail. Kupujúci môže objednávku zrušiť (stornovať) iba v prípade, ak ešte nebola odoslaná (teda expedovaná) a môže tak vykonať prostredníctvom e-mailu na: svkcic@gmail.com Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky v prípade, že platba za tovar nebude na účte prevádzkovateľa pripísaná do 5 pracovných dní. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, …). Úplne vyplnený a odoslaný elektronický formulár na internetovej stránke predávajúceho, resp. moment kliknutia na tlačidlo “Objednať”, sa považuje za platnú a záväznú objednávku s povinnosťou platby. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, špecifikáciu a množstvo objednávaného tovaru, spôsob platby za tovar a spôsob dodania tovaru. Odoslaním objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a že súhlasí so všetkými ustanoveniami Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Originálny daňový doklad je na vyžiadanie zasielaný v papierovej forme, inak je zaslaný na e-mailovú adresu kupujúceho. Informácie a produkty na e-shop.goldenclub.sk môžu byť aktualizované a zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto Obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu e-shop.goldenclub.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od Obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred Obchodnými podmienkami.

6. Ceny

 1. Predávajúci nie je platcom DPH. Všetky ceny uvedené v e-shope sú konečné.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Zmeny cien sa však netýkajú objednávok, ktoré sú už potvrdené.
 3. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke (buď v tlačenej forme alebo v elektronickej zaslaná emailom) a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

7. Ceny za doručenie tovaru

 1. Objednané produkty predávajúci doručuje prostredníctvom spoločnosti Slovenská pošta, a.s. alebo kuriérom GLS.
 2. Cena za doručenie tovaru je stanovená ako fixný poplatok 4 € pri doručení Poštou alebo 5 € pri doručení kuriérom GLS (v tom je zahrnuté poštovné aj balné).
 3. Pri objednávke v hodnote 35.00 € a viac, znáša náklady spojené s doručením tovaru predávajúci. Platí len pre objednávky zasielané v rámci SR.
 4. Mimo Slovenska sa tovar nezasiela. Ak zákazník požaduje doručenie tovaru mimo Slovenska (napr. Česká republika), môže o to požiadať v poznámke k objednávke tesne pred odoslaním objednávky, cena za dopravu bude určená dodatočne (podľa aktuálnych tarifov Slovenskej pošty platných v čase vybavovania objednávky), o čom bude zákazník informovaný.
 5. Tovar je možné prevziať aj osobne na pobočke vopred stanovenom termíne telefonicky.

8. Platba za tovar

Platbu za tovar je možné uskutočniť:

 1. prevodom na účet predávajúceho – platba realizovaná po objednaní tovaru. V prípade platby prevodom z účtu, potrebné údaje budú zaslané v potvrdzovacom e-maily. Úhrada musí byť prijatá do 5 pracovných dní, v opačnom prípade si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na stornovanie objednávky a uvoľnenie tovaru pre iných zákazníkov. Tovar bude odoslaný po pripísaní úhrady na účet.
 2. v hotovosti – platba realizovaná pri prevzatí priamo na pobočke vopred stanovenom termíne telefonicky.

9. Dodacie podmienky

 1. Tovar je zasielaný do 3 – 5 dní, prípadne podľa dohody (ak zákazník požaduje úpravy na produkte / produktoch na mieru).
 2. V prípade, že nie je možné odoslať množstvo a druh tovaru, ktorý bol uvedený v objednávke, bude prevádzkovateľ kupujúceho kontaktovať a dohodne sa na riešení danej situácie.
 3. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný Slovenskou poštou, doporučene a na dodaciu adresu alebo kuriérom GLS, ktorú kupujúci uviedol pri realizovaní objednávky.
 4. Informácie o lehotách prepravy sú dostupné na webových stránkach spoločností.
 5. Kupujúci je povinný riadne a včas prevziať tovar na dohodnutom mieste.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody za vynaložené náklady (poštovné, balné atď.) v prípade, že objednaný tovar nebude prevzatý. Ak kupujúci objednaný tovar neprevezme, porušuje platnú kúpnu zmluvu a Obchodný zákonník.
 7. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na dohodnutú adresu a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim alebo odmietnutím prevzatia tovaru.
 8. V prípade, ak kupujúci pri preberaní zásielky zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, môže spísať reklamáciu s prepravcom, prepravca o tom vystaví písomné potvrdenie.

10. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci je v súlade so zákonom oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od už vybavenej objednávky (podľa zákona “od kúpnej zmluvy”), ak už kupujúci prevzal tovar a to do 14 dní odo dňa prevzatia objednaného tovaru.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci nás o svojom rozhodnutí informuje jednoznačným vyhlásením (napr. listom zaslaným poštou alebo emailom), môžete použiť aj vzorový formulár, ktorý sme mu zaslali.
 3. Tovar z internetového obchodu e-shop.goldenclub.sk, ktorý chce kupujúci vrátiť, musí byť kompletný, nepoužívaný a zabalený v originálnom obale vrátane fólií, spolu s dokladom o zaplatení.
 4. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je predmetom zmluvy tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, napr. bižutéria, ktorú predávajúci vyhotovil ručne na základe predstavy kupujúceho (tovar na mieru alebo tovar v bežnej ponuke, ktorý bol upravený podľa predstáv, potrieb či želaní kupujúceho).
 5. Ak je zmluva zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal, vrátane darčekov k objednávke (všetko nepoužívané a zabalené v originálnom obale).
 6. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
 7. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je to obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak tovar javí známky poškodenia alebo používania, alebo tovar nie je kompletný, vyhradzujeme si právo vrátenie takého tovaru neakceptovať alebo po dohode so zákazníkom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu.

Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar, je potrebné postupovať nasledovne:

 1. Môžete použiť Formulár na vrátenie tovaru – odstúpenie od zmluvy, ktorý si stiahnete a vyplníte. V dokumente zákazník uvedie aj to, akou formou chce vrátiť finančné prostriedky za vrátený tovar, resp. číslo bankového účtu.
 2. Vyplnený formulár treba odoslať písomne na poštovú adresu predávajúceho (uvedená v nasledujúcom bode) alebo na e-mailovú adresu predávajúceho – svkcic@gmail.com.
 3. Kupujúci na vlastné náklady zašle tovar späť na poštovú adresu predávajúceho: Anna Zakuťanská – GOLDEN CLUB, Pražská 4/216, 040 11 Košice – doporučene a použiť také balenie, aby počas prepravy neprišlo k znehodnoteniu tovaru.
 4. Spolu s tovarom je potrebné priložiť aj príslušnú faktúru za tovar (obsahuje údaje týkajúce sa tovaru, ktorý je predmetom vrátenia).
 5. Predávajúci v lehote 14 dní odo dňa obdŕžania vráteného tovaru vráti sumu zaplatenú za tovar, ktorý je predmetom vrátenia, na bankový účet uvedený vo Formulári na vrátenie tovaru.
 6. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok najmä časti “12. Záruka” týchto Obchodných podmienok, nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od „kúpnej zmluvy“ a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
 7. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil zákazník.

11. Reklamácie

Aby bola reklamácia akceptovaná, je nutné dodržať nasledovné pravidlá:

 1. Po prevzatí tovaru je potrebné aby kupujúci prezrel tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí chyby, je jeho povinnosťou zistené skutočnosti oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene) alebo obdrží so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdrží žiaden doklad o nákupe, ihneď informuje predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. Reklamácie je potrebné zaslať písomne na poštovú adresu predávajúceho: Anna Zakuťanská – GOLDEN CLUB, Pražská 4/216, 040 11  Košice.
 4. Spolu s reklamovaným tovarom je nutné priložiť sprievodný list informujúci o chybe na tovare – môžete ho vyplniť aj elektronicky https://reklamacie.sk/anna-zakutanska-golden-club-form. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať spôsobom, aby počas prepravy neprišlo k znehodnoteniu tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude zo strany predávajúceho prevzatý.
 5. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.
 6. O oprávnenosti reklamácie bude rozhodnuté najneskôr do 5 pracovných dní od obdŕžania reklamovaného tovaru. O výsledku bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.
 7. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na náklady predávajúceho a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
 8. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
 9. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so stanoviskom predávajúceho a predávajúci s kupujúcim nedospeli k vzájomnej dohode, kupujúci má možnosť takéto spory riešiť cez inštitúciu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je SOI http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Toto sa nevzťahuje na spory, ktorých vyčísliteľná hodnota nepresahuje sumu 20 eur (podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov)

12. Záruka

 1. Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 2. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu.
 3. V prípade zistenia chyby u zakúpeného výrobku je potrebné tento tovar bezodkladne reklamovať.
 4. Reklamácia sa nevzťahuje na:
 • zjavné chyby, ktoré boli zistené pri prevzatí tovaru od dopravcu a kupujúci tovar napriek týmto chybám tovar používal.
 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.
 • poškodenia v dôsledku nedodržania riadnej starostlivosti, pri bižutérii (kupujúci je povinný prečítať si a dbať na zásady uvedené na stránke “Návod“), hlavne v prípade poškodenia vlhkosťou, lakom na vlasy a parfumom. Kupujúci dostane k tovaru návod na údržbu alebo si tieto zásady starostlivosti prečíta na stránke e-shop.goldenclub.sk a to ešte pred začatím používania výrobku.
 • mechanického poškodenia, t.j. odretie, poškrabanie, odtrhnutie, rozbitie v dôsledku úderov/pádu atď.
 • záruka sa nevzťahuje na prirodzené vlastnosti materiálu – černenie, oxidácia, oderuvzdornosť, prirodzené opotrebovanie výrobku a pod.

Akákoľvek bižutéria alebo šperky sú nevhodné pre deti do 3 rokov.

13. Ochrana osobných údajov a záverečné ustanovenia

 1. K osobným údajom našich zákazníkov pristupujeme zodpovedne a férovo. Spracovávané údaje nebudú zverejnené a neposkytneme ich tretej strane s výnimkou rozsahu potrebného na doručenie objednávky. Pre riadne vybavenie objednávky a komunikáciu so zákazníkom potrebujeme nasledovné osobné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo.
 2. Kupujúci registráciou na e-shop.goldenclub.sk za účelom objednávky ako aj odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Obchodných podmienok na dobu neurčitú. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením. Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len na účel uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy a predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou prepravcov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.
 3. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Po súhlase kupujúceho môžu byť použité na účely zasielania noviniek z internetovej stránky e-shop.goldenclub.sk
 4. Obchodné podmienky sú platné a záväzné v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim. Náležitosti neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými zákonmi.
 5. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Súbory cookie

 • S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Prehliadaním tohto webu vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.
 • Čo sú súbory cookie? Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
 • Ako používame súbory cookie? Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
 • Ako kontrolovať súbory cookie? Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 • Ako odmietnuť používanie súborov cookie? Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.